Proces

Hoe is deze visie ontstaan?
De visie is tot stand gekomen met de partijen die van belang zijn voor de toekomst van Dokkum: gemeente, ondernemersvereniging, wijkraad, vastgoedeigenaren, makelaars, experts op het gebied van recreatie en toerisme en experts op het gebied van cultuurhistorie. Deze aanpak stimuleert betrokkenheid en participatie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Gekozen is voor een procesaanpak in drie stappen:

  1. ophalen van informatie bij de partijen: ambtenaren en bestuurders van de gemeente Dongeradeel en maatschappelijke stakeholders;
  2. betrekken van deze partijen bij de keuzemogelijkheden en de keuze voor een koers/ambitie;
  3. verbinden van partijen aan het uitwerken van de gekozen ambitie/missie en de hoofdlijnen van de visie.

Deze aanpak zorgde er voor dat de partijen konden ‘meegroeien’ in het proces en daarmee de ‘ambassadeurs’ van de visie zijn geworden.

Het ophalen is gebeurd door in gesprek te gaan met de verschillende groepen: ambtenaren en bestuur gemeente en maatschappelijke stakeholders. Op deze wijze werd duidelijk hoe er vanuit verschillende invalshoeken tegen de problematiek en de gewenste toekomst van Dokkum werd aangekeken. Er is gezocht naar kansen en mogelijkheden voor de binnenstad, maar ook naar fricties en onmogelijkheden. Dit omdat niet alle belangen gelijkgestemd zijn. De eerste fase is afgesloten met een stadswandeling waarbij alle stakeholders en andere geïnteresseerden door ‘dezelfde ogen’ hebben kunnen kijken naar de binnenstad. Een groot aantal plekken is bekeken en besproken. Tijdens deze wandeling hebben de verschillende stakeholders nader kennisgemaakt en opvattingen en ideeën uitgewisseld. Alle informatie is vervolgens naast elkaar gelegd waaruit vervolgens een aantal kansen en verbeterpunten zijn geformuleerd.

Er bleken vier belangrijke discussiepunten uit te komen: de omvang van Het kernwinkelgebied, de toekomstige functie van De Zijl als De ontmoetingsplek van de binnenstad, de toekomstige functie van De Markt en de Verkeersstructuur. In het Debat van Dokkum zijn alle maatschappelijke stakeholders en andere belangstellenden van de stad via diverse media uitgenodigd om mee te praten over deze discussiepunten. Naar aanleiding van het stadsdebat is een terugkoppeling gedaan richting het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Hierna is in hoofdlijnen de omgevingsvisie opgesteld. De resultaten en de visie op zich worden teruggekoppeld richting het college, de maatschappelijke stakeholders en de stad. Tijdens dit proces wordt over een aantal gevoeligheden gediscussieerd. Dit heeft geresulteerd in deze omgevingsvisie. Dit laatste deel van het proces staat centraal als het betrekken en verbinden van partijen aan de visie. De omgevingsvisie is begin 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming.