Koers

Gekozen is voor een koers van beleving en kwaliteitsverbetering, voor verbeteren en niet veranderen. Dokkum bezit een unieke waardevolle historische binnenstad met veel potentie. De historie en de vele monumenten en karakteristieke panden, bolwerken, de grachten en het compacte winkelgebied dragen hier aan bij. De visie richt zich op de toekomstige functie van een aantal locaties of gebieden die bijdragen aan het behalen van de ambitie voor Dokkum.

Voorgesteld wordt om de kwaliteit te verbeteren door onder andere het volgende:

  • De historische binnenstad completeren door het vaststellen van een minimaal kwaliteitsniveau voor de bebouwde omgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van de aanwezige monumenten en karakteristieke panden. Hieraan gekoppeld de kans om mindere plekken en panden aan te pakken.
  • Het versterken van de verschillende functies in de binnenstad door het kernwinkelgebied duidelijk af te bakenen, met daarbuiten de mogelijkheid om de functie woon- en werkgebied te versterken en het toevoegen van ontbrekende centrumfuncties.
  • Het laten aansluiten van de verkeersstructuur op de verschillende functies die voorkomen in de binnenstad, waarbij de verkeersfunctie in het kernwinkelgebied ondergeschikt is aan het winkelen.¬†Een duidelijke inrichting van het kernwinkelgebied helpt daar bij.
  • Een ruimtelijke en functionele verbetering van de volgende gebieden:
    1. De Markt is aan een kwalitatieve verbetering toe. Het plein heeft op dit moment geen eenduidige functie. Er is voldoende potentie om van het plein een prettige leefomgeving te maken waar ruimte wordt geboden aan verschillende functies.
    2. De inrichting van De Zijl en Diepswal is nu vooral gericht op de verkeersfunctie. Dit gebied is functioneel echter de ontmoetingsplek van de binnenstad. Hier kan historisch Dokkum optimaal worden beleefd. Het gebied is zeer geschikt als verblijfplaats en voor activiteiten. Dat vraagt om ruimte voor horeca met terrassen en een aanpassing van de huidige verkeersstructuur.
    3. De entrees naar de binnenstad moeten worden opgewaardeerd om een ‘wow’-effect bij de bezoeker te laten ontstaan.