Toekomstige projecten

Tijdens de procedure van de totstandkoming van deze visie is ingezet op het creëren van draagvlak. Voorkomen moet worden dat de visie op de plank blijft liggen. Dit betekent dat aan de ambities projecten en de nodige uitwerkingen worden verbonden. De gemeente gaat de uitdaging graag aan om met betrokkenen gezamenlijk de best mogelijke invulling te geven aan de visie. Aanjagers zijn nodig om projecten op te investeren en projecten op te pakken. Deze visie geeft hiervoor een aanzet doordat aandachts- en verbeterpunten zijn genoemd.

Hieronder staat een overzicht van de nu bekende en gewenste projecten die invulling geven aan de ambities van de visie.

Gebied/Thema Ambitie Project/uitwerking
Binnenstad De huidige kwaliteit opwaarderen van een 7 naar een 9 Vaststellen minimaal kwaliteitsniveau

Ontwikkelen van een kennisdocument waaraan projecten getoetst kunnen worden

Historisch Dokkum Optimalisering beleving cultuurhistorie Zichtbaar maken van de historische stad door toepassen reclamebeleid, vaststellen minimaal kwaliteitsniveau
Historische waardenkaart Behoud unieke en historische karakter binnenstad Dokkum Het uitvoeren/handhaven van reclamebeleid: niet alleen voor nieuwe situaties, ook voor bestaande. Daarnaast moet het reclamebeleid aangepast worden zodat onderscheid kan worden gemaakt tussen kernwinkelgebied, aanloopstraten en -routes.

Vaststellen karakteristieke panden
Aanpakken kwalitatief slechte plekken (waaronder het gebied rondom de Dockumer Sluys)

Kernwinkelgebied Inrichten als een compact winkelgebied voor het versterken van verschillende functies en optimalisering  van de beleving van de binnenstad De nadruk leggen op de ‘d’ als kernwinkelgebied door inrichting van de openbare ruimte,

reclamebeleid (zie hieronder bij historisch Dokkum) en aanpassing verkeersstructuur: kernwinkelgebied autoluw maken

Ruimte voor detailhandel en horeca met wonen op de verdieping

Ontwikkelen van een kennisdocument waaraan projecten getoetst kunnen worden

De Zijl in combinatie met de  Diepswal De ontmoetingsplek van Dokkum Aanpassen openbare ruimte en verkeersstructuur zodat het een verblijfsgebied wordt

Ruimte creëren voor horeca met terrassen

Onderzoek naar mogelijkheden horecafunctie in stadhuis

Autoverkeer ondergeschikte functie geven in plaats van hoofdfunctie

Nader onderzoek naar mogelijkheden autoverkeer over De Zijl oost/west verleggen

Groot- en Kleindiep Optimale beleving van het water, ook in de winter Inrichten als museumhaven: creëren aanlegplaatsen voor grote historische schepen
De Markt Groen, rust, ruimte en historie: kwalitatieve verbetering door het creëren van een prettige leefomgeving Functies op een andere manier combineren door herinrichting: meer groen en rust, minder nadruk op parkeren

Nader onderzoek naar mogelijkheden en haalbaarheid van voorgestelde plannen is nodig

Verkeer Het creëren van een optimale verkeersstructuur die de binnenstad en kernwinkelgebied bedient Aanpassen verkeersstructuur zodat de ‘d’ autoluw wordt

De binnenstad minder toegankelijk maken voor doorgaand verkeer

Stroomlijnen verkeer: optimaliseren bewegwijzering, zowel naar de parkeerterreinen als van de parkeerterreinen naar de binnenstad

Parkeren Kwaliteitsverbetering parkeerterreinen zonder in te leveren op de hoeveelheid parkeerplaatsen Onderzoek naar uitbreiding parkeermogelijkheden van ’t Panwurk bij Aalsumerpoort en parkeerterrein bij Halvemaanspoort

Indien er minder parkeerplaatsen op de Markt zijn, moet dit elders worden gecompenseerd

De Halvemaanspoort Het laten ontstaan van een “Wow-effect” bij de bezoekers Verbeteren kwaliteit omgeving en looproute naar het kernwinkelgebied

Herinrichting verkeersstructuur:
– scheiden van langzaam en snelverkeer
– onderzoek naar mogelijkheden voor wandelboulevard langs water

De Aalsumerpoort Het laten ontstaan van een “Wow-effect” bij de bezoekers Verbeteren kwaliteit omgeving en looproute naar het kernwinkelgebied, eventueel met loopbrug over Noordergracht
Bolwerken Optimaliseren functie Verbeteren kwaliteit van het groen
Het Noorderbolwerk Opwaarderen beleving die past bij de historische binnenstad Opwaarderen parkeergarage ’t Panwurk
Inrichting openbare ruimte inrichting afstemmen op functie van het gebied Kernwinkelgebied: inrichten als verblijfsgebied

Woon- en werkgebied: inrichting daarop afstemmen

Aanloopstraten Kraamkamer van het kernwinkelgebied Ruimte voor ambachtelijke bedrijven, galeries, dienstverlening en detailhandel in streekeigen producten, afgewisseld door wonen –> hiervoor passende regeling opnemen in bestemmingsplan
Dockumer Sluys Ruimte voor een publiekstrekker met kans voor opwaarderen kwaliteit Ruimte creëren voor vestigen van een publiekstrekker

Onderzoek naar gevolgen omzetten betaald parkeren naar gratis

Toeristisch Dokkum Behoud en toename toeristenstroom Ruimte bieden aan ontwikkelingen die inspelen op verschillende verhalen als trekker voor de toerist

Goede informatievoorziening door juiste bebording

Realiseren kanoroute

Ruimte creëren voor kwalitatief hoogwaardige logiesaccommodaties